Sınai mülkiyet hakları, telif hakları, haksız rekabete ( rekabet hukuku)  dayalı hak ve menfaat ihlallerinin düzenlenmesi ve koruma yöntemleri, ticaret ve e –ticaret uygulamaları, internet alan adı ile ilgili uygulamalar , Franchising, bayilik ve ticari temsilcilik uygulamaları ve bu faaliyet alanlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yollarını belirleyen otoriteler temel dayanağını ve gücünü hukuk kurallarından alır.

Ulusal ya da uluslar arası  hukuk kurallarından aldıkları kuvvet,  yetkiye dayanan ulusal ya da uluslar arası tahkim kurulları ile mahkemeler, ortaya çıkan  anlaşmazlıkların çözümünde veya hak ihlallerinin bertaraf edilmesinde önemli bir görev  yerine getirmektedirler.

Sınai Mülkiyet Hakları ve Hukuki Çözüm Yolları
Marka, patent ya da endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarınızın, hukuka aykırı müdahalelere karşı etkin bir şekilde savunulması ve korunması için hukuk kurallarına ve organizasyonlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Büyük zaman , emek ve masraf yaparak ortaya çıkardığınız bir buluş ya da tasarım, yarattığınız bir marka, hukuki korumadan yoksun bir şekilde ticaret ve sanayi alanına girdiği andan itibaren, haksız rekabetle ya da haksız müdahale ve tecavüzlerle karşı karşıya kalmaya mahkumdur. Yıllarınızı vererek, emek harcayarak ortaya çıkardığınız ürün, buluş ya da markanız kötüniyetli kişiler tarafından kullanılması, size olduğu kadar ülke ekonomisine ve ticari hayatına da zarar verecektir. Diğer yandan ülkemiz sanayi ve ticaretinin gelişmesinde önemli bir yer tutan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, teknolojik atılımlar da büyük zarar görecektir. Bu nedenle hukuk sistemi bir yandan haksız rekabeti ve hukuka aykırı tecavüzleri önlemeye çalışırken, diğer yandan da buluş ya da tasarım sahibini veya marka sahibini korumakta ve ödüllendirmektedir.
Hukuk, hak sahibine  kanunda öngörülen süreler içinde bu hakları kullanmak yetkisi tanımakta, haksız müdahalede bulunana ise,  para cezası, tazminat, ürünün toplatılması gibi talep, dava ve tedbirler uygulanmaktadır. Ancak bu hukuki korumalardan faydalanılabilmesi için markanızın, patentinizin ya da tasarımınızın Türk Patent Enstitüsü’nde tescili zorunludur.  Önemle belirtmek gerekir ki, şirketinizin, işletmenizin isminin ticaret odasında ya da esnaf odasında kayıtlı olması,  domain hakkınızın bulunması, marka mevzuatı açısından, marka tescili anlamına gelmeyeceği için sınai mülkiyet hakları için öngörülen bazı hukuki korumalardan da faydalanamayacaktır.

Marka Hakkına Tecavüz Halinde KorunmasıMarka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, özel düzenlemelerden ve genel olarak da Türk Ticaret Kanununun haksız rekabeti düzenleyen hükümlerinden yararlanır.
Marka haklarının korunması ile ilgili esaslar, kurallar ve şartlar, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.
Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, bu düzenlemelere dayanarak, mahkemeden bazı taleplerde bulunabilme hakkına sahiptir.

A) Hukuk davaları

Marka hakkında tecavüz fiillerinin durdurulması davası,
Tecavüzün giderilmesi davası,
Tecavüzün önlenmesi davası,
Tecavüzün tespiti davası,
Tazminat davaları
Maddi tazminat davası,
Manevi tazminat davası,
İtibar tazminatı davası,
Delillerin tespiti,
El koyma,
Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması,
Markaların silinmesi ve imha,
Hükmün ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı,
İhtiyati tedbirler,
İhraç ya da ithal edilen mal var ise bu ürünlerin gümrüklerde el konulması
B) Cezai davaları